Općinske komunalne takse – korištenje trafostanica

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje trafostanica

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi USK (Službeni glasnik USK 8/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa 11/18, 1/19, 10/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili uslugu za čije korištenje je propisanoplaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje