Općinske komunalne takse – korištenje slobodnih površina za postavljanje kamp kućica, šatora i slično

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje slobodnih površina za postavljanje kamp kućica, šatora i slično

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara 7/08)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fzička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu rješenja nadležnog organaili koja koriste predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje