Općinske komunalne takse – korištenje slobodnih površina za kampove

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje slobodnih površina za kampove

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o komunalnim taksama (prečišćeni tekst Službene novine KS 14/06, 34/07, 2/08, 29/11 O.U.S, 31/12 i 36/12 - ispravka, 28/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa Stari Grad (Službene novine KS 8/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje