Općinske komunalne takse – korištenje slobodnih površina za kampove i slično

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje slobodnih površina za kampove i slično

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Konjic od 6.6.2013.)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu rješenje nadležnog organa na području općine Konjic

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje