Općinske komunalne takse – korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije – trafostanica

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije - trafostanica

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Grada Bihaća 4/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost i koje koristi predmet, prostor, ili pruža uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje