Općinske komunalne takse – iznajmljivanje nekretnina licima koji nisu državljani BiH

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - iznajmljivanje nekretnina licima koji nisu državljani BiH

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Službene novine BPK Goraždem 16/11, 15/14, 5/17)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksi Općine Goražde (Službene novine Općine Goražde 09/15)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje