Općinske komunalne takse – isticanje reklamnih plakata i reklamnih panoa

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - isticanje reklamnih plakata i reklamnih panoa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Kiseljak (Službeni glasnik Općine Kiseljak 8/18, 1/19)

Obaveznik plaćanja

Fizičke ili pravne osobe koje imaju sjedište na području općine Kiseljak

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje