Općinske komunalne takse – isticanje objava, oglasa, saopćenja i reklama

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - isticanje objava, oglasa, saopćenja i reklama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Breza 12/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice upisano u odgovarajući registar, koje koristi pravo ili predmete za čije korištenje je propisano plaćanje takse ili pruža usluge začije bavljenje je propisana taksa.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje