Općinske komunalne takse – isticanje objava, oglasa i reklama

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - isticanje objava, oglasa i reklama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda HNK (Službene novine HNK 4/00)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Jablanica 7/03, 4/04, 1/09, 3/13)

Obaveznik plaćanja

Obveznik je lice koje koristi predmet ili usluge za čijie je korištenje propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje