Općinske komunalne takse – držanje žive muzike

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje žive muzike

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokane samouprave FBIH ( "Službene novine FBIH" broj 49/06,51/09, )Zakon o principima lokalne samouprave USK ( " Službene novine FBIH", broj 8/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBIH 22/06,43/08,22/09,35/14,94/15.

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi ( "Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac" broj 9/19 - prečišćeni tekst, 1/20, 9/21)

Obaveznik plaćanja

Sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji Općine i dijelovi pravnih lica čije je sjedište izvan Općine, a obavljaju djelatnost na području Općine.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje