Općinske komunalne takse – držanje vitrina radi izlaganja roba

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje vitrina radi izlaganja roba

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Srebrenik 10/05, 11/11, 13/13)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje