Općinske komunalne takse – držanje vitrina i automata radi izlaganja i prodaje robe

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje vitrina i automata radi izlaganja i prodaje robe

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa (Službeni glasnik Općine Bužim 4/17, 4/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje