Općinske komunalne takse – držanje sredstva za igru

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje sredstva za igru

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Banovići 5/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - podnosilac zahtjeva, odnosno poreske prijave

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje