Općinske komunalne takse – držanje sredstava za igru i zabavu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje sredstava za igru i zabavu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama BPK-a Goražde (Službene novine BPK Goražde 16/11, 15/14, 5/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje