Općinske komunalne takse – držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine KS 14/06 - prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - ispravka, 31/12, 36/12 - ispravka, 28/18), Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa (Službene novine KS 1/13, 2/14, 6/18, 2/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje