Općinske komunalne takse – držanje muzike u ugostiteljskim objektima i priređivanje koncerata i javnih manifestacija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje muzike u ugostiteljskim objektima i priređivanje koncerata i javnih manifestacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBIH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službene novine Općine Doboj Jug 1/18, 3/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice upisano u odgovarajući registar, koje koristi pravo ili predmete za čije korištenje je propisano plaćanje takse, ili pruža usluge za čije bavljenje je propisana taksa.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje