Općinske komunalne takse – deponovanje građevinskog materijala

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - deponovanje građevinskog materijala

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama(Službeni glasnik Općine Kalesija 4/10, 1/17, 3/17, 6/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice - podnosilac zahtjeva, odnosno, poreske prijave, na osnovu koje se određuje obaveza plaćanja komunalne takse prema utvrđenoj tarifi.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje