Općinske komunalne takse – bazne stanice mobilne telefonije i bežičnog interneta podzemne i nadzemne instalacije, trafo stanice

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - bazne stanice mobilne telefonije i bežičnog interneta podzemne i nadzemne instalacije, trafo stanice

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Službeni glasnik Općine Olovo 3/16)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice, obrtnik i fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili pruža uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje