Općinske komunalne pristojbe za istaknutu tvrtku

Šifra prihoda: 722322

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe za istaknutu tvrtku

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda HNK (Narodne novine HNK 2/09)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku i reklamu (Službeni glasnik Općine Čitluk 2/12, 1/14, 6/15)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području općine Čitluk, te pravne osobe koje nemaju sjedište na području općine Čitluk, a djelatnost obavljaju preko poslovnih jedinica, podružnica i slično na području općine Čitluk.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje