Općinske komunalne pristojbe za istaknutu firmu

Šifra prihoda: 722322

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe za istaknutu firmu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim pristojbama županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske 4/09)

Podzakonski osnov

Odluka o o visini komunalnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Odžak 7/17)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe - podnosilac zahtjeva, odnosno poreske prijave

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje