Općinske komunalne pristojbe – naknade za reklamu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe - naknade za reklamu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim naknadama na istaknutu tvrtku i reklamu (Službeni glasnik Općine Livno 6/11, 6/12)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe koje ističu reklame na javnim mjestima na području grada Livna

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje