Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku

Šifra prihoda: 722322

Taxa / Namet

Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Narodne novine ŽZH 3/09, 18/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda (Narodne novine ŽZH 3/97)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnoj naknadi za istaknutu tvrtku Općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude 7/12, 3/14, 6/14, 1/19)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na teme1ju rješenja izdanog od strane nadležnog tijela, a posluju na području Općine Grude.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje