Općinske komunalne naknade i takse u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Općinske komunalne naknade i takse u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službene novine ZDK 17/08)

Podzakonski osnov

Odluka o zajedničkim komunalnim djelatnostima (Službene novine Općine Kakanj 6/09 i 11/13)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenom od nadležne poreske uprave prenio na korisnika

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje