Općinske administrativne takse

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Općinske administrativne takse

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Narodne novine ŽZH 3/09, 18/11)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Široki Brijega 1/14)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno osoba za koju se obavljaju radnje, za koje je u Tarifi propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje