Općinske administrativne pristojbe

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Općinske administrativne pristojbe

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Narodne novine ŽZH 3/09, 18/11)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude 8/13, 5/15, 7/17)

Obaveznik plaćanja

Fizička ili pravna osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosnoosoba za koju se obavljaju radnje, za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje