Općinska komunalna taksa

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinska komunalna taksa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine KS 14/06 - prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - ispravka, 31/12, 36/12 - ispravka, 28/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa općina Centar (Službene novine KS 7/13, 2/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje