Općinska komunalna taksa za istaknutu firmu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinska komunalna taksa za istaknutu firmu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o principima lokalne samouprave USK (Službene novine FBiH, broj 8/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac 9/19-prečišćeni tekst, 1/20, 9/21)

Obaveznik plaćanja

Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i slično, kojim se označava da određena pravna i fizička osoba obavlja registrovanu djelatnost ili zanimanje plaća se godišnja taksa

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje