Općinska komunalna taksa za držanje i korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, itd)

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinska komunalna taksa za držanje i korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, itd)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o komunalnim taksama (Službene novine KS 14/06, 34/07, 2/08, 31/12, 28/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa Općina Novo Sarajevo (Službene novine KS 3/13, 1/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, kojem je dodijeljeno privremeno pravo

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje