Opće naknade za okoliš

Šifra prihoda: 722558

Taxa / Namet

Opće naknade za okoliš

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o upravljanju otpadom (Službene novine FBIH 33/03, 72/09, 92/17)

Podzakonski osnov

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine Federacije BiH Službene novine Federacije BiH 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16, 84/17) i ambalažnim otpadom (Službene novine FBIH 88/11) i Pravilnik o upravljanju odpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Službene novine FBIH 87/12)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje