Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

Šifra prihoda: 722463

Taxa / Namet

Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Narodne novine ŽZH 9/11)

Podzakonski osnov

Odluka o zauzimanju i visini naknade za korištenje javnih površina(Službeni glasnik općine Posušje 4/01,6/03 i 3/10)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje