Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

Šifra prihoda: 722464

Taxa / Namet

Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službene novine TK 11/05, 7/07, 8/12, 14/13)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području Općine Banovići (Službeni glasnik Općine Banovići 2/18, 7/18, 7/19)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice - korisnik javne površine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje