Naknade za skladištenje građevinskih materijala i javnih manifestacija

Šifra prihoda: 722464

Taxa / Namet

Naknade za skladištenje građevinskih materijala i javnih manifestacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/04, 26/12, 32/12, 24/15)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo (Službene novine KS, 9/12, 24/16, 13/17, 40/17)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice korisniik javne površine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje