Naknade za reklame postavljene na javnim površinama – naknada za postavljanje firmi, reklama i drugih sadržaja na fasadama

Šifra prihoda: 722465

Taxa / Namet

Naknade za reklame postavljene na javnim površinama - naknada za postavljanje firmi, reklama i drugih sadržaja na fasadama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05),

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Centar Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 13/17, 17/17)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje