Naknade za priređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine

Šifra prihoda: 722481

Taxa / Namet

Naknade za priređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH 48/15, 60/15)

Podzakonski osnov

Pravilnik o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH 30/16, 63/19), Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću na automatima, uslovima tehničke ispravnosti automata, tehničkom pregledu automata i certificiranju automata i RNG (Službene novine FBiH 14/16,72/16, 63/19), Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću (Službene novine FBiH 58/15, 91/15, 13/16)

Obaveznik plaćanja

Priređivači igara na sreću

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje