Naknade za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze

Šifra prihoda: 722412

Taxa / Namet

Naknade za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu (Službeni list SFRJ 28/75, 70/78, 54/86, 30/91, i Službeni list RBiH 2/92, 13/94), Zakon o zdravstvenom nadzoru namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl.list SRBIH 43/86, 43/86, 18/90,7/92 i Sl.list RBIH 8/93, 13/94)

Podzakonski osnov

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta proizvoda namijenjenih za uvoz i izvoz (Službeni list FBIH 15/01), Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Službeni list SFRJ 53/91, Službeni list RBIH 2/92, 8/93, 13/94, Službene novine FBIH 6/98), Naredba o visini i plaćanju naknade za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmete opće upotrebe koji se uvoze u FBiH (Službene novine FBiH 34/03, 3/19)

Obaveznik plaćanja

Uvoznik, izvoznik i provoznik ili njihov ovlašteni zastupnik

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje