Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

Šifra prihoda: 722594

Taxa / Namet

Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (Službene novine FBiH 73/05)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (Službene novine FBiH 13/07)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice koje podnosi zahtjev za obrazac koje izdaju kapetanije

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje