Naknade za baždarenje čamaca

Šifra prihoda: 722595

Taxa / Namet

Naknade za baždarenje čamaca

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (Službene novine FBiH 73/05)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (Službene novine FBiH 13/07)

Obaveznik plaćanja

Lice koje podnosi zahtjev za baždarenje čamca (vlasnik ili korisnik čamca)

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje