Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti

Šifra prihoda: 722414

Taxa / Namet

Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o advokaturi FBiH (Službene novine FBIH 25/02, 40/02, 29/03, 18/05, 68/05, 42/11), Zakon o krivičnom postupku FBiH (Službene novine FBIH 35/03, 37/03, 56/03, 78/04,28/05,55/06, 27/07, 53/07,9/09, 12/10, 8/13,59/14)

Podzakonski osnov

Statut Advokatske komore FBiH (Službene novine FBIH 67/02, 60/03, 56/04, 25/11), Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH (Službene novine FBIH 22/04)

Obaveznik plaćanja

Nagradu i nužne izdatke branioca dužno je da plati zastupano lice, bez obzira na to ko je po odluci suda dužan da snosi troškove krivičnog postupka, osim ako po odredbama ovog zakona nagrada i nužni izdaci branioca padaju na teret sredstava suda. Ako je osumnjičenom odnosno optuženom bio postavljen branilac, a plaćanjem nagrade i nužnih izdataka bi bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje ili izdržavanje lica kog je obavezan da izdržava, nagrada i nužni izdaci branioca isplatiće se iz sredstava suda.

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje