Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita

Šifra prihoda: 722518

Taxa / Namet

Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (Službene novine FBIH 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Službene novine FBIH 21/06, 23/08, 58/14) i Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (Službene novine Federacije BiH 9/06 i 6/08)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje