Naknade ostalih troškova kaznenog postupka

Šifra prihoda: 722415

Taxa / Namet

Naknade ostalih troškova kaznenog postupka

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o kaznenom postupku BiH (Službeni glasnik BiH 36/03)

Podzakonski osnov

Odluka o naknadi troškova kaznenog postupka prema Zakonu o kaznenom postupku BiH (Službeni glasnik BiH 44/05)

Obaveznik plaćanja

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje