Naknade i takse za veterinarsko sanitarne preglede životinja i biljaka

Šifra prihoda: 722510

Taxa / Namet

Naknade i takse za veterinarsko sanitarne preglede životinja i biljaka

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja (Službeni list SRBIH 14/78), Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH 46/00), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o visini i načinu uplate naknade za veterinarsko - sanitarni pregled (Službene novine FBIH 26/00)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za izvršenje veterinarsko-sanitarnog pregleda

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje