Naknade i kazne za parkiranje

Šifra prihoda: 722462

Taxa / Namet

Naknade i kazne za parkiranje

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl.glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:4/11, 11/11, 6/12, 13/12, 8/15 i 14/17)

Podzakonski osnov

Odluka o djelatnosti javnih parkirališta na području općine Ključ ("Sl.glasnik općine Ključ", broj:3/16, 7/21 i 11/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica,javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana izuzev vozila MUP-a, oružanih snaga, hitne, SIP-a i vatrogasna

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje