Naknade i kazne za parkiranje- ulazak u pješačku zonu Baščaršija

Šifra prihoda: 722462

Taxa / Namet

Naknade i kazne za parkiranje- ulazak u pješačku zonu Baščaršija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 49/06 i 51/09)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za ulazak u pješačku zonu na užem području Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/16)

Obaveznik plaćanja

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje