Naknada zagađivača okoliša pravnih lica

Šifra prihoda: 722551

Taxa / Namet

Naknada zagađivača okoliša pravnih lica

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH 33/03 -1592, 38/09), Zakon o fondu o zaštiti okoliša (Službene novine FBIH 33/03)

Podzakonski osnov

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (Službene novine FBIH 19/04)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša, pravna lica koja proizvode ili uvoze robe koje su štetne tvari ili ih sadrže odnosno proizvode i robe koje mogu značajnije opteretiti okoliš, energetski subjekti koji potrošnjom energije onečišćuju okoliš

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje