Naknada za zauzimanje javnih površina – za potrebe sportsko reakreacionog sadržaja

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - za potrebe sportsko reakreacionog sadržaja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za korištenje javne površine na području Općine Gradačac za potrebe sportsko-rekreacionog sadržaja za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Gradačac 2/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje