Naknada za zauzimanje javnih površina – za podzemne i nadzemne instalacije

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - za podzemne i nadzemne instalacije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosansko Grahovo (Službeni glasnik Općine Bosansko Grahovo 1/14)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje