Naknada za zauzimanje javnih površina – prekopavanje javnih površina

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - prekopavanje javnih površina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje (Službeni glasnik Općine Orašje 2/09, 2/13, 5/15, 9/17, 4/18)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje