Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje zabavnih parkova, cirkusni šatri i sl.

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje zabavnih parkova, cirkusni šatri i sl.

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina (Službeni glasnik Općine Čelić 6/10)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje