Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje stolova i uređaja ispred ugostitljskih radnji radi izlaganja i prodaje roba

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje stolova i uređaja ispred ugostitljskih radnji radi izlaganja i prodaje roba

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službene novine HNK 4/00)

Podzakonski osnov

Odluke o privremenom korištenju javne površine na području općine Jablanica (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/07, 3/13)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje