Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje reklamnih panoa i displeja

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje reklamnih panoa i displeja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade i uslovima za korištenje javnih površina na području općine Olovo (broj: 01-01-3-2014/07 od 21.05.2007. godine), Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Olovo 3/05)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje